Vertrouwenspersoon jeugd

U bevindt zich hier:
/ Vertrouwenspersoon jeugd

Iedereen wil graag op een respectvolle manier worden behandeld. Jij ook…..

Toch gebeurt het wel eens dat dingen niet gaan zoals jij dat graag ziet. Ook binnen een sportvereniging zoals Moerse Boys.Wanneer het daarbij gaat om ongewenste omgangsvormen kan een vertrouwenspersoon daarin een rol spelen.

Waaraan moet je denken bij ongewenste omgangsvormen?

Je moet denken aan directe of indirecte uitlatingen of handelingen die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn. De ontvanger bepaalt wanneer een activiteit of situatie ongewenst of ongewild is. Die voelt wanneer iets niet oké is. Je kunt dus denken aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en treiteren, roddelen en negeren of machtsmisbruik.
Het meest wenselijk is dat diegene die het ongewenste gedrag vertoont direct en op een open en respectvolle manier door jou wordt aangesproken op het gedrag dat door jou als ongewenst wordt ervaren. In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede, afhankelijkheid of een gebrek aan assertiviteit kunnen een rol spelen en de reden zijn dat je je niet uitspreekt of een directe confrontatie niet aandurft en er dus mee rond blijft lopen.

Wie kan bij de vertrouwenspersoon terecht?

Je kunt met je probleem of klacht bij de vertrouwenspersoon terecht als je lid bent van of vrijwilliger bent bij Moerse Boys.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden en er wordt zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan.
De inzet van een vertrouwenspersoon is erop gericht dat jij als slachtoffer in je kracht wordt gezet om het probleem zoveel mogelijk zelf aan te pakken. De vertrouwenspersoon draagt er op deze manier aan bij dat een persoon wordt bejegend en behandeld zoals hij/zij dit graag wil en helpt hem/haar om dit op een goede manier duidelijk te maken. Alles gaat in overleg met de persoon die een probleem of klacht heeft. Deze persoon bepaalt het tempo, de werkwijze en de aard van de actie. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van deze persoon.
Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij/zij zal dus niet het probleem of de klacht onderzoeken of overnemen, maar jou als slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal het probleem serieus behandelen en geen oordeel geven over het probleem. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen gaan via de voorzitter van de vereniging.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Mits goedgekeurd door jou als slachtoffer vindt overleg tussen vertrouwenspersonen onderling plaats. In overleg met jou als slachtoffer kan hij/zij een zaak open of geanonimiseerd bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is de enige persoon met wie een zaak besproken wordt, dit in verband met zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging. Er is echter één uitzondering: de vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

Werkwijze

Het is niet de bedoeling dat bij elk gering feit of iedere misplaatste grap de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Je dient eerst in overleg met de leider/trainer te gaan. Komt er geen oplossing, dan staat de weg naar de vertrouwenspersoon open. Bij ernstige zaken is de vertrouwenspersoon uiteraard direct te benaderen. Deze is op het sportterrein direct aanspreekbaar en thuis telefonisch te bereiken.

Registratie

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks verslag uit van zijn/haar werkzaamheden (aantal meldingen en aard hiervan, eventuele ondernomen acties) aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Vertrouwenspersonen jeugd bij Moerse Boys

  • Petra Bastiaensen
  • Anke van Steen – van Sprundel

 

Deze tekst is ook als flyer beschikbaar, inclusief de contactgegevens van de vertrouwenspersonen. U kunt deze vinden in de coördinatorenruimte van ons sportpark.