Informatie nieuwe leden

U bevindt zich hier:
/ Informatie nieuwe leden

Nederlands / English

Wat leuk dat je komt voetballen bij Moerse Boys!

Hieronder vind je alles wat je nodig hebt om zo snel mogelijk in ons oranje tenue te kunnen schitteren!

Inschrijven
Voor je kunt gaan trainen en wedstrijden spelen bij Moerse Boys moet je je via deze pagina op onze website inschrijven. Daarna wordt er met jou of je ouders contact opgenomen.  Is er al contact met je opgenomen over de teamindeling, lees dan hieronder verder!

Trainen
De trainingstijden en –velden variëren per team. Benieuwd wanneer jouw team traint? Kijk op de teampagina!

Wedstrijden
Je kunt aan wedstrijden meedoen  zodra je inschrijving volledig is verwerkt en eventuele overschrijvingen vanuit andere clubs zijn afgerond. Je krijgt hierover bericht van de coordinator of leider.  

Zaterdag is de wedstrijddag. Thuiswedstrijden zijn vaak op hetzelfde tijdstip voor jouw team, bij uitwedstrijden is het wisselend. Je leider zet in de Whatsapp-groep, waar je ouder(s) (of jijzelf) aan toegevoegd zijn, hoe laat je moet verzamelen voor de wedstrijd en wie er rijdt.  

In de Voetbal.nl app van de KNVB vind je de meest actuele informatie over jouw team zoals tijden, afgelastingen, indelingen en standen. Download de app voor iOS of Android. 

Tijdens de wedstrijden worden de KNVB spelregels gehanteerd. Deze zijn hier te vinden voor de verschillende leeftijden en gelden voor zowel jongens, meiden als gemengde teams:  

– O13 t/m O19 (spelregels 11 tegen 11)
– O11 t/m O12 (spelregels 8 tegen 8)
– O8 t/m O10 (spelregels 6 tegen 6)
– O7 (spelregels 4 tegen 4)

Kleding en voetbaltas
Voor de wedstrijden heb je een witte broek en oranje sokken nodig. Deze kun je in de webshop bestellen. Als je ze vóór donderdag 17 uur bestelt, kun je je bestelling op zaterdag ophalen in het wedstrijdsecretariaat. Van de club krijg je een voetbaltas in bruikleen en shirtjes voor wedstrijden heeft je team altijd bij. Zorg je zelf voor voetbalschoenen en scheenbeschermers?

Regels
Moerse Boys hanteert een eigen voorschrift gedragsregels, deze zijn hier na te slaan. Daarnaast is er een actief anti-pestprotocol in werking, daar kun je hier meer over lezen. Tot slot zijn er jeugd vertrouwenspersonen die binnen de Moerse Boys een luisterend oor kunnen bieden bij problemen of klachten.

Stichting Leergeld
Mocht je graag willen voetballen maar dit financieel niet rond krijgen, dan is het mogelijk dat je hierbij hulp krijgt.

Stichting Leergeld is een instantie die je hiermee op weg kan helpen. Zij kunnen je contributie betalen en / of bijvoorbeeld voetbalkleding, schoenen of scheenbeschermers voor je vergoeden.

Wat doen wij als club? Als je bij je aanmelding aangeeft dat je hulp nodig hebt van Stichting Leergeld dan sturen wij de nota van de contributie rechtstreeks naar Stichting Leergeld. Ook kunnen wij regelen dat je witte voetbalbroek en de sokken door Stichting Leergeld betaald worden.

Wat moet jij zelf doen? Zorg dat je gezin is aangemeld bij Stichting Leergeld en geef bij je de aanmelding als nieuw lid via onze website aan dat je gebruik maakt van Stichting Leergeld en noteer daarbij dan je gezinsnummer.

 

Mocht je verder nog vragen hebben, kun je bij de leiders/trainers of de betreffende jeugdcoördinator terecht. 


English

Welcome to Moerse Boys! We’re so excited to have you join our club! 

Get ready to shine in our orange kit! Here’s everything you need to know to get started. 

Registration
Before you can start training and playing matches at Moerse Boys, you have to register via this page on our website. After that, we’ll contact you or your parents. Have you already been informed about your team assignment, read on below!

Training
Training times and fields vary by team. Wondering when your team trains? Check out the team page!

Matches
You can participate in matches once your registration has been fully processed and any transfers from other clubs have been completed. You will receive a message about this from your coordinator or coach. 

Matches are on Saturday. Home games are usually at the same time for your team, while away games vary. Your coach will indicate in the Whatsapp group, which your parent(s) (or yourself) have been added to, what time you need to gather for the match and who will be driving. 

The Voetbal.nl app from the KNVB shows the most up-to-date information about your team, such as times, cancellation, divisions and rankings.  Download the app for iOS or Android. 

The KNVB rules of the game apply during matches. These can be found here for different ages and apply to boys, girls and mixed teams: 

– O13 t/m O19 (rules of the game 11 against 11)
– O11 t/m O12 (rules of the game 8 against 8)
O8 t/m O10 (rules of the game 6 against 6)
O7 (rules of the game 4 against 4)

Clothing and footbal bag
You will need white shorts and orange socks for the matches. You can order these in the webshop. If you order them before 5 p.m. on Thursday, you can pick up your order at the secretariat on Saturday. The club lends you a footbal bag, and your team always has shirts for matches. Do you provide your own footbal shoes and shin guards? 

Rules
Moerse Boys has its own code of conduct, you can find them here. In addition, there is an active anti-bullying protocol in effect, you can read about that here. Finally there are youth confidants within the Moerse Boys who can provide a listening ear for problems or complaints.

Stichting Leergeld
If you would like to play football but are unable to do so financially, you may be able to get help with this.

Stichting Leergeld is an organization that can help you with this. They can pay your contribution and/or reimburse you for, for example, football clothing, shoes or shin guards.

What do we do as a club? If you indicate when you register that you need help from Stichting Leergeld, we will send the contribution invoice directly to Stichting Leergeld. We can also arrange for your white football pants and socks to be paid for by Stichting Leergeld.

What should you do yourself? Make sure that your family is registered with Stichting Leergeld and when registering as a new member via our website, indicate that you are using Stichting Leergeld and write down your family number.

If you have any further questions, please contact your coach/trainer or the youth coordinator for your age category.