Welke maatregelen worden genomen, nadat hoofdstuk 4 doorlopen is en er nog steeds pestgedrag gesignaleerd wordt?

Directe aanpak van de pester
Gedrag Sanctie Door wie
Eenmalig geconstateerd pestgedrag

 

  • Gesprek over omgangsregels
  • Ingaan op sancties
De ouders worden op de hoogte gebracht middels een telefoontje van de leider waarin deze de gemaakte afspraken doorgeeft.
Pesten blijft doorgaan

 

  • Straffend gesprek
  • Lezen boek over pesten of pestgedrag
  • Opstel schrijven over pesten
Trainer/leider licht ouders in over de te nemen sanctie

 

Pesten blijft toch doorgaan

 

  • Ouders worden uitgenodigd voor gesprek
  • Schriftelijk vastleggen van afspraken en maatregelen
Leider/trainer in overleg met   jeugdcommissie/ hoofdbestuur en ouders. Leider/trainer afspraken legt vast.

 

Negatief gedrag blijft gehandhaafd.   Geen verbetering merkbaar

 

  • Schorsing
  • Verwijdering
  • Opzegging lidmaatschap
Hoofdbestuur

 

Hulp aan de gepeste
Adviezen voor ouders van de kinderen die pesten:

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7