Anti-pestprotocol

U bevindt zich hier:
/ Anti-pestprotocol

Welke maatregelen worden genomen, nadat hoofdstuk 4 doorlopen is en er nog steeds pestgedrag gesignaleerd wordt?

Directe aanpak van de pester
 • Leider/trainer gaat stelling nemen en heeft een bestraffend gesprek.
 • Er wordt gestart met de registraties van de pestvoorvallen (dossier aanleggen)
 • Vertrouwenspersoon /jeugdcommissie wordt op de hoogte gebracht
 • De ouders worden op de hoogte gebracht
 • Er worden maatregelen genomen (zie onderstaande sancties)
 • Externe hulp inschakelen. Jeugdcommissie of hoofdbestuur?
Gedrag Sanctie Door wie
Eenmalig geconstateerd pestgedrag

 

 • Gesprek over omgangsregels
 • Ingaan op sancties
De ouders worden op de hoogte gebracht middels een telefoontje van de leider waarin deze de gemaakte afspraken doorgeeft.
Pesten blijft doorgaan

 

 • Straffend gesprek
 • Lezen boek over pesten of pestgedrag
 • Opstel schrijven over pesten
Trainer/leider licht ouders in over de te nemen sanctie

 

Pesten blijft toch doorgaan

 

 • Ouders worden uitgenodigd voor gesprek
 • Schriftelijk vastleggen van afspraken en maatregelen
Leider/trainer in overleg met   jeugdcommissie/ hoofdbestuur en ouders. Leider/trainer afspraken legt vast.

 

Negatief gedrag blijft gehandhaafd.   Geen verbetering merkbaar

 

 • Schorsing
 • Verwijdering
 • Opzegging lidmaatschap
Hoofdbestuur

 

Hulp aan de gepeste
 • Adviezen geven, proberen bespreekbaar te maken, waarom het kind gepest wordt.
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Gesprekken met ouders
Adviezen voor ouders van de kinderen die pesten:
 • Neem het probleem serieus
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden.
 • Laat uw kind eventueel deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining.